Partiprogram

GENTOFTE - OG DEN LIBERALE FORTÆLLING

Danmark er et dejligt land at leve i - og Gentofte Kommune er blandt de mest attraktive steder i Danmark. Den politiske opgave er at sikre, at kommunen ikke blot bevarer denne status, men udvikler sig endnu bedre i en foranderlig verden.

Gentofte er en velhavende og veldrevet kommune med stærke, selvstændige borgere, som tror på de borgerlige frihedsrettigheder, folkestyret og retsstaten. Et velfungerende, afbalanceret samfund med personlig frihed under ansvar, repræsentativt demokrati, frivillighed, medbestemmelse på alle niveauer samt lov og orden.

Der er blandt Gentofte-borgerne stor opbakning til denne grundlæggende liberale samfundsmodel - og dermed også til det lokale selvstyre, som forudsætter tillid til et fornuftigt kommunalpolitisk lederskab. Gentofte-borgerne har en solidt forankret tro på - og kærlighed til - fædrelandet, den danske velfærdsmodel og det kulturelle og sociale fællesskab.

Med landets højeste uddannelsesniveau og laveste skatteprocent er Gentofte forskånet for politiske ekstremer og uden appetit på voldsomme forandringer. Formentlig af samme grund har den liberale fortælling i årtier succesfuldt været formidlet af en konservativ borgmester, der har forstået formlen - og leveret varen.

Venstre er svaret

For at bevare det gode, er man nødt til at følge med tiden. Det gælder også i Gentofte, hvor en verden i stadig forandring kræver nye svar, hvis man som borger ønsker at bevare det gode samfund, som er bygget op over generationer. Disse svar bør være liberale. Og afbalancerede.

Venstre er den naturlige politiske kraft, der kan og vil forny for at bevare; fastholde fundamentet, men også udbygge og udvikle på den liberale samfundsmodel, som er kernen i successen. Gentoftes position som Danmarks mest attraktive kommune forudsætter forandring - ikke for forandringens skyld, men for borgernes. Det kræver en sikker hånd - og en velbeskrevet ideologisk platform. Her er Venstre svaret.

Udfordringen og paradokset

I 2017 har globalisering, ny teknologi og frihandel ført til uhørte fremskridt og enorm velstand. Fattigdom, sygdom og børnedødelighed er reduceret. Krig er en sjældenhed på vore breddegrader.

Alligevel opleves verden som mere uretfærdig og ufredelig. Det åbne, grænseløse samfund giver uanede muligheder for dem, der forstår at udnytte det, men truer også sammenhængskraften og det kulturelle fællesskab i Europa. Mange bliver efterladt på perronen, når toget kører, og risikoen er åbenlys for et samfund delt op i et A- og et B-hold.

Samtidig er det åbne, liberale og velstående Europa blevet en magnet for millioner af fattige, som søger lykken væk fra deres mislykkede stater i Afrika og Asien. Et Mellemøsten i opløsning og krig har desuden ført til, at militant islamisme og terror er kommet alt for tæt på.

Politisk kan nationalstaterne slet ikke følge med. Det repræsentative demokrati som styreform er under voldsomt pres, og tilliden til traditionelle politikere smuldrer. Konsekvensen er populisme, dyrkelse af stærke mænd, fremmedhad, mure, isolationisme og protektionisme. Men også et ønske om at styrke nærdemokratiet. Byer og regioner er de nye økonomiske og politiske kraftcentre.

Vi oplever derfor et paradoks: Troen på den liberale samfundsmodel vakler, selv om netop den model er svaret. Til gengæld svarer byerne og regionerne igen: Med masser af lokal udvikling - og krav om mere selvstyre, baseret på nærdemokrati og liberale løsninger.

Konsekvensen for Gentofte

For et bysamfund som Gentofte betyder denne udvikling altså et pres - men også en mulighed. Danmark har en række udfordringer - afledt af den globale udvikling - som landspolitikerne ønsker, at de mere velstående byer skal hjælpe til med at få løst: Økonomisk ved at overføre og omfordele penge til andre dele af landet. Politisk i øvrigt ved at tage ansvar for en andel af de tilrejsende flygtninge.

Konsekvensen er klar: Gentofte Kommune overfører milliarder af kroner til især jyske kommuner. Penge, som potentielt kunne være brugt til bedre skoler, ældrepleje, sportshaller og forbedrede veje i Gentofte. De flygtninge, som skal bosættes og integreres, gør de kroniske boligproblemer i kommunen endnu større. Hundredevis af unge på venteliste kan ikke få bolig, og byggeplaner må ændres. Samtidig starter en forventelig ophedet diskussion om integration/fordeling. Denne udvikling vil fortsætte også de kommende år.

Tag ansvar - og stil krav

Svaret på udviklingen er ikke at vende ryggen til den. At lade, som om virkeligheden og det politiske pres ikke eksisterer. Eller at sende Sorteper videre. Svaret er at tage ansvar - og så holde fast på den liberale fortælling. Sige ja til national solidaritet, men omvendt fastholde, at de grundlæggende liberale værdier, som Danmark i almindelighed og Gentofte Kommune i særdeleshed er bygget på, fortsat skal være fundamentet for den politik, som skal føres.

Det giver nemlig også bedre mulighed for at stille krav. Mulighed for - med vægt - at insistere på det lokale selvstyre og lokal forankring. Gøre klart, at folkestyre og politisk legitimitet forudsætter indflydelse på en lang række beslutninger, som angår det nære liv: Trygheden i dagligdagen, boligen, bybilledet, vejene, børnene, skolen, fritiden, kulturen - og derfor selvfølgelig også økonomien, som bør følge med.

Påvirkninger udefra skal derfor håndteres med fairness og fornuft. Alle kommuner skal bidrage solidarisk til at holde sammen på Danmark, men det er afgørende, at ledetråden ikke er Jantelov og misundelse, men ret og rimelighed.

Ledetråden

Samme logik gælder i forholdet mellem Gentofte Kommune og dens borgere. Ledetråden skal være frihed, ansvar, ret og rimeligt. At være liberal er at have fokus på det enkelte individ, på mennesket frem for systemet. Men også at skabe balance mellem frihed og fælleskab. I Gentofte betyder det at kæmpe for den enkelte borgers mulighed for at realisere et liv i økonomisk, social og kulturel frihed, men også at stille krav til borgeren om at tage ansvar for sig selv, sin familie og fællesskabet.

Venstre i Gentofte vil være garanten for at finde balancen mellem frihed og ansvar. At udvikle i stedet for at afvikle. Og sikre borgerne i Gentofte Kommune en fortsat liberal fortælling med den tryghed og velstand, som de forventer og fortjener.

 

Vi vil gøre gode skoler bedre

BØRN, UNGE OG FRIVILLIGHED

VENSTRE VIL GØRE GODE SKOLE BEDRE

Elever i Gentoftes folkeskoler klarer sig godt. Kommunen ligger i toppen, både med hensyn til faglige resultater og antallet af unge, der kommer i uddannelse. Trivslen er højere end landsgennemsnittet. Men selv en god skole kan gøres bedre.

For mange unge i Gentofte forlader i dag folkeskolen uforløst. Skiftet til næste trin i uddannelsen sker humpende. Udskolingen fungerer ikke optimalt. Det skal gøres bedre.

Unge skal vejledes bedre. De mangler vejledning i valg af ungdomsuddannelse. Der er et stigende antal unge, der vælger privatskole i udskolingen. Det er ikke et problem i sig selv. Det skal være helt op til den enkelte. Men folkeskolens udskoling skal forbedres, så den lever op til unges forventninger om læring. Udskolingen skal udnytte elevernes stærke ressourcer. Unge i udskolingen har brug for initiativer, der opretholder motivation og læringslyst.

Venstre i Gentofte mener, at initiativet om udvikling af en ny udskoling er den rigtige vej at gå. En anderledes udskoling, der skaber øget motivationen. Alle unge skal sikres tilstrækkelig vejledning i valg af uddannelse. Målet må være, at alle unge besidder kompetencer til at kunne møde fremtidens udfordringer og muligheder.

De unge skal motiveres af topmotiverede lærere. Om nødvendigt ved efteruddannelse eller muligheden for primært at undervise i linjefag, så læreren har specialist rollen og er faglig rollemodel for eleverne.

Folkeskolen skal have stærke og dygtige ledere. Ledelsen er afgørende for en god og velfungerende skole. Ledelserne skal derfor have mulighed for videreuddannelse, og det samme skal naturligvis også gælde for lærerne.

Venstre i Gentofte mener, at ét skoledistrikt i Gentofte Kommune fungerer rigtig godt, og at det skal forblive sådan.

Skolemad er et evigt grønt tema, mere aktuelt end nogensinde. Hvordan vi får de unge til at spise sundt og varieret? Venstre i Gentofte ønsker et pilot projekt som “haver til maver”, hvor eleverne selv skal stå for maden fra jord til bord.

Frivillige inddrages i højere grad

Gentofte skal være en innovativ kommune. Derfor har vi nytænkt den politiske organisering og besluttet en ny arbejdsform for politikudvikling. Det har Venstre været med til. Borgerne inddrages og er med til at formulere og udvikle politik. Politik foregår ikke længere kun mellem politikere, men mellem politikere og borgere. Både svære velfærdsudfordringer og overordnede politiker er omfattet at den nye arbejdsmetode.

Venstre i Gentofte mener, at den nye arbejdsform skal fortsætte og udbygges. Vores samfund bygger i høj grad på frivillighed og samarbejde. Når der skal skabes mere velfærd for de samme ressourcer, kræver det nytænkning.

MÆRKESAGER

 • Daginstitutionernes bestyrelser skal have mulighed for at bestemme, at børn i institutionen skal være vaccineret

 • Skolelærere skal undervise i deres linjefag

 • Skoleledere skal have eller sikres at kunne udvikle gode ledelseskompetencer – de skal tilbydes relevant og udviklende sparring indenfor skoleledelse

 • Udskolingen skal gennem et servicetjek - vi støtter initiativet om en ny udskoling

 • ”Haver til maver”, et pilot projekt hvor eleverne selv står for mad fra jord til bord

 • Det politiske udvalgsarbejde med inddragelse af borgerne skal fortsætte og udbygges 


ØKONOMI, ERHVERVSLIV OG BESKÆFTIGELSE

VENSTRE VIL HOLDE SKATTEN I RO

Venstre i Gentofte ønsker at holde skatten i ro. Vi vil gå aktivt og konstruktivt ind i debatten om udligning i fremtiden. Her ligger de største muligheder for at forbedre Gentoftes økonomi til gavn for borgerne. I forhold til virksomhederne ønsker vi dækningsafgiften udfaset.

Gentofte er først og fremmest en bopælskommune, men erhvervslivet - velstands-skaberne - må aldrig glemmes. Virksomheder og erhvervsdrivende skal føle sig velkommen. Konkret vil Venstre i Gentofte arbejde for en virksomhedernes ”Borgerservice” – én serviceindgang til kommunen, hvor alle erhvervsrelaterede henvendelser behandles - hurtigt.

Gentofte kommune er indkøber af varer og tjenesteydelser fra private udbydere. Venstre i Gentofte ønsker, at flest mulige ydelser og varer leveres af private aktører i sund og åben konkurrence. Derfor skal kommunens udbuds-politik og -procedurer sikre størst mulig deltagelse af både små og store udbydere. Målet må altid være, at skatteyderne og brugerne af ydelser og varer får den bedste kvalitet til den laveste pris.

Der er flere nationaliteter i Gentofte, der bidrager til fællesskabet end i de fleste andre kommuner. Gentofte Kommune skal være en kommune med udsyn, hvor en borger - der for eksempel har engelsk som sproglig forudsætning - på intet tidspunkt og intet sted må opleve begrænsninger i den lokale dagligdag.

MÆRKESAGER

 • Vi går aktivt og konstruktivt ind i debatten om udligning
 • Virksomheder skal sikres én indgang til rådgivning i kommunen
 • Al information til borgerne skal være tilgængeligt på dansk og engelsk 

SUNDHED, ÆLDRE OG NÆRMILJØ

VENSTRE VIL VALGFRIHED FOR ÆLDRE

Det skal være trygt at bo, færdes og være til i Gentofte Kommune. Konkret skal fokus være på nærmiljø, nabohjælp og ansvarlighed. Sikker trafikafvikling, særligt omkring skolerne, er et must. Venstre i Gentofte vil undersøge, om der er behov for at tage yderligere hensyn til de mindste i trafikken.

Venstre i Gentofte ønsker mere kvalitet i ældreplejen. Gentoftes ældre borgere skal kunne mærke, at de bor i en veldrevet kommune, som har overskud til at yde lidt ekstra. For os er det afgørende, at ældreplejen tilrettelægges så effektivt som muligt således, at ressourcer ikke spildes. Forbedringer på ældreområdet forudsætter, at der sker en effektivisering i driften.

Venstre i Gentofte ønsker mere valgfrihed i ældreplejen, således at områder, ud over rengøring, sættes i udbud. Der skal være flere og bedre muligheder for mad til kommunens ældre. De ældre skal have bedre information om de tilbud, der er.

Sunde borgere er både godt for borgere og kommunen. Venstre mener, at frivillighed må være det bærende princip. Den enkelte borger skal altid have ansvaret for egen sundhed. Dog spiller kommunen også en vigtig rolle, da kommunen fortsat får flere opgaver fra regionen, både nu og i fremtiden.

Venstre i Gentofte ønsker at sætte fokus på borgernes sundhed. Det skal eksempelvis i højere grad være nemmere at kunne booke baner i sportshallerne, og kommunen skal forvalte bedre muligheder for genoptræning, så syge borgere hurtigere kan komme på benene igen. Motion i det fri skal være let og tilgængeligt.

Gentofte er en smuk kommune med stor herlighedsværdi. Venstre i Gentofte vil fremtidssikre herligheden. Der skal laves en arkitekturpolitik, der sikrer både fornyelse og bevarelse af de mange fredede bygninger. Venstre ønsker en fortsat ren by, hvor vedligeholdelse af kommunens veje, bygninger m.v. konstant forbedres.

Borgere har krav på en ensartet og hurtig sagsbehandling. Dette gælder også i byggesager. Borgere, der har behov for at bygge eller ombygge, skal sikres en ensartet, hurtig og gennemsigtig sagsbehandling.

Der er lagt mange forvaltningsopgaver på kommunerne, og mange disse opgaver er så komplicerede, at de kræver stor faglig ekspertise. Det gælder bl.a. indenfor de tekniske områder som miljø og forsyning. Der er allerede et samarbejde mellem flere kommuner i den nordlige udkant af Storkøbenhavn. Gentofte er gået i spidsen sammen med Gladsaxe. Venstre ønsker, at denne form for samarbejde udbygges.

MÆRKESAGER

 • Afvikling af trafik i morgentimerne omkring skolerne og centrale skoleveje evalueres

 • Mere valgfrihed for ældreplejen bl.a. via madbilletter

 • Det skal være nemmere at booke baner i sportshallerne

 • Kommunen skal forvalte bedre muligheder for genoptræning

 • Ny og innovativ arkitekturpolitik, der sikrer både fornyelse og bevarelse af de mange fredede bygninger

 • Ensartet og transparent sagsbehandling af byggesager 


Vi vil sikre god integrationFLYGTNINGE, FORDELING OG FORENING

VENSTRE VIL SIKRE BEDRE INTEGRATION

Gentofte skal tage sin del af ansvaret for at skabe og bevare et Danmark, der hænger sammen. Det betyder bl.a. at stå ved ansvaret og tage godt imod de fremmede, som kommer til landet som flygtninge. Venstre i Gentofte bakker op om regeringens faste og fair udlændingepolitik og tager ansvar for en bedre fordeling og integration af de flygtninge, som efter forhandling havner i Gentofte Kommune. 

Antallet af flygtninge varierer fra år til år, men vigtigst er, at kommunen og borgerne tage godt imod de flygtninge, der kommer. Gentofte har konstant udfordringer med at skaffe boliger, da kommunen som bekendt er fuldt udbygget. Venstre i Gentofte mener, at det er afgørende, at vi fordeler flygtningene over hele kommunen, så der ikke kommer ghettolignende områder.

Dernæst er en god integration nødvendig. For at det skal lykkes, er det for Venstre i Gentofte helt afgørende, at flygtningene så hurtigt som muligt bliver job-parate og kommer ud på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til samfundet i stedet for at skulle modtage offentlig forsørgelse.

Men - et arbejde er ikke den eneste måde, vi kan sikre god integration. Foreningslivet - sportsklubber og andre - er en af hjørnestenene i et sammenhængende Danmark. Venstre mener, at integration også skal ske gennem et aktivt foreningsliv. Venstre i Gentofte vil derfor sikre et bindeled mellem Gentoftes klubber og flygtninge.

MÆRKESAGER

 • Der sikres et bindeled mellem Gentoftes klubber og flygtninge
 • Flygtningebørn fordeles mellem skoler (og klasser) inden for en rimelig radius fra barnets bopæl med respekt for det frie skolevalg