Info

Vedtægter for VENSTRE I GENTOFTE 


Foreningens navn og hjemsted 


§1.Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Venstre i Gentofte". Foreningen dækker geografisk Gentofte kommune og dermed Gentofte valgkreds.
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.
Stk. 3.
Disse vedtægter dækker foreningen Venstre i Gentofte i dens egenskab af vælgerforening og kommuneforening samt forening med eneansvar for at vælge en kredsbestyrelse for Gentofte opstillingskreds.


Venstres overordnede formål og opgaver

§2. Formål

Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab, herunder
 • Retten tit at leve et liv i frihed med
 • respekt for andre menneskers ret til samme frihed
 • Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet
 • Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet
 • Retten til privat ejendom

§3. Opgaver 

Det er Venstres opgaver at 

 • samle Venstres vælgere. 
 • udforme en politik, der opfylder Venstres målsætninger 
 • få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen 
 • samfundsmæssige forhold • opstille kandidater tilvalg 
 • gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger. 

Medlemskab 

§ 4. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik. Medlemskabet er knyttet til vælgerforeningen. Venstre i Gentoftes bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab. Ingen kan være medlem af mere end en vælgerforening. 
Stk. 2.
Medlemskab gælder for en 12 måneders periode fra tidspunktet for kontingentbetalingen. Opkrævningen af medlemskontingent varetages af Venstres Landsorganisation.
Stk. 3.
Medlemsrettigheder - herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde - forudsætter betaling af medlemskontingent for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke for nytegnede medlemmer eller for medlemmer, der ikke er gentegnet inden forfaldsfristen, udøves før 30 dage efter kontingentbetaling 
Stk. 4.
Medlemskontingent, der opkræves under et, består af kontingent til vælgerforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.
Stk. 5.
Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.
Stk. 6.
Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforening og kommuneforening med deres VU-medlemskab 30 dage efter, de har tilkendegivet over for VU´s Landsorganisation, at de ønsker medlemsrettigheder i Venstre. Medlemsrettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamlinger og opstillingsmøder, opnås fra det kalenderår, hvor medlemmet fylder 14 år
Stk. 7.
Der kan med eller uden betaling etableres anden form for tilknytning til enten Venstres Landsorganisation eller en vælgerforening for personer, der ønsker at støtte Venstres formål og politik. De pågældende kan ikke udøve medlemsrettigheder. Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for anden form for tilknytning. 

§ 5. Eksklusion som medlem

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder Venstres interesser. Stk. 2.
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der modarbejder Venstres interesser, og som er medlem af Venstre i Gentofte.
Stk. 3.
Medlemmet - og evt. bisidder - har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i bestyrelsen, jf. stk. 1 og 2. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.
Stk. 4.
Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter eksklusion efter stk. 1 og 2 skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for foreningens førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede – og eventuel bisidder - har fremmøde- og taleret ved sagens behandling. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for. 
Stk. 5.
Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter behandling på generalforsamlingen, skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for regionsbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Den ekskluderede - og evt. bisidder - har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i regionsbestyrelsen. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af regionsbestyrelsens medlemmer stemmer for.
Stk. 6.
Ved opstilling til valg til kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget, Europaparlamentet på andre lister end V-lister bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning.
Stk. 7.
Ved ophør som medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget, Europaparlamentet med samtidig bevarelse af medlemskab i kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning.
Stk. 8.
En eksklusion/bortfald af medlemskab er en endelig udelukkelse fra medlemskab i Venstres vælgerforeninger medmindre den bestyrelse, der har truffet beslutningen om eksklusion, jf.stk.1 og 2, omgør sin beslutning. 

Foreningens forhold

§6. Opgaver og ansvar

Venstre i Gentofte er vælgerforening og varetager desuden opgaver som kommuneforening.
Stk. 2.
Vælgerforeningens opgaver og ansvar er som sådan følgende:
 • Medlemshvervning
 • Medlemspleje og gentegning
 • Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
 • Deltagelse i nærdemokratiet
 • Engagement i nærområderne og nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper
 • Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
 • Kommunalpolitisk handlingsprogram
 • Opstilling af kandidater til kommunalvalg
 • Kampagner forud for kommunalvalg
 • Kontakt til Venstres gruppe kommunalbestyrelse
 • Foreningsadministration med kontingent og medlemsregistrering
 • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
 • Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, herunder kredsbestyrelsen, og regionsbestyrelsen
 • Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
 • Valg til regionsbestyrelsen
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger. 

§ 7. Generalforsamling og dagsorden

 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det
7. kommende år til foreningen selv samt til kredsbestyrelse og regionsbestyrelse
8. Valg at formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
12. Valg af formand for kredsbestyrelsen for Gentofte kredsen
13. Valg af seks medlemmer og to suppleanter til kredsbestyrelsen for Gentofte kredsen
14. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
15. Valg at delegerede til landsmødet
16. Valg af to revisorer og suppleant(er)
17. Eventuelt
Stk. 2.
Alle valg under pkt. 7 til 12 samt 14 og 15 gælder for et år. Valg under pkt. 13 gælder frem til næste generalforsamling efter et regionsrådsvalg. Delegerede valgt på generalforsamlingen skal indberettes til Venstres landsorganisation senest den 1. maj.
Stk. 3.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Stk. 4.
Stemmeret ved generalforsamlinger har alle medlemmer. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer.
Stk. 5.
Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.
Stk. 6.
Af det fastsatte kontingent skal som minimum et beløb svarende til 3/4 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen, betales til kredsbestyrelsen for Gentoftekredsen Stk. 7.
Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.
Stk. 8.
Medlemmer, der vælges til regionsbestyrelsen, skal have bopæl i kommunen.
Stk. 9.
Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen. 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når formanden, 1/3 af bestyrelsen eller ¼ af de stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom.
Stk. 2
Anmodningen skal sendes til foreningens formand, der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, anmodningen er modtaget. 
Stk. 3.
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med mindst 14 dages varsel. 

§9. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formanden, næstformanden, kassereren og fire medlemmer. Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen. Den vælger af sin midte en sekretær.
Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-aktivitet i nærområderne.
Stk. 5.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab. 

§ 10. Økonomi

Midler til dækning af foreningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.
Stk. 2.
Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.
Stk. 3.
Bestyrelsen administrerer eventuelle offentlige tilskud (partistøtte).
Stk. 4.
Regnskabs- og foreningsår er kalenderåret.
Stk. 5.
Årsregnskab aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og de vejledninger, hovedbestyrelsen har besluttet.
Stk. 6.
Årsregnskab revideres i overensstemmelse med god revisionsskik og de vejledninger, hovedbestyrelsen har besluttet.
Stk. 7.
Årsregnskabet skal underskrives og forsynes med godkendelsespåtegning i forbindelse med årsregnskabets godkendelse.
Stk. 8.
Vælgerforeningens kasserer og formand er ansvarlige for, at regnskabet er udarbejdet og revideret inden udgangen af januar måned året efter regnskabsårets udløb. 

Opstilling, stemmeret og valgbarhed 

§11. Betingelser for opstilling

Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet uden at være medlem af en lokalforening.

§12. Opstillingsmøde

Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Stk. 2.
Opstår behov for ekstraordinære opstillingsmøder i forbindelse med spidskandidat- og folketingskandidatvalg skal disse indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

§13. Opstilling til kommunalvalg

Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:
 • Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
 • Procedure for opstilling og valg af kandidater
 • Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
 • Opstilling på en eller flere kandidatlister
 • Bemyndigelse til at indgå valgforbund
 Stk. 2.
Opstilling af spidskandidat og kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r).
Stk. 3.
Stemmeret ved opstillingsmøder til kommunalvalg i vælgerforeningen har alle medlemmer i vælgerforeningen med bopæl i kommunen. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed har alle medlemmer med bopæl i kommunen.
Stk. 4.
Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund. Stk. 5.
Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening. 

§14. Opstillingskreds og kredsbestyrelse

Kredsbestyrelsen for Gentofte kredsen vælges i henhold til § 7. Bestyrelsen supplerer sig med to medlemmer af VU i Gentofte, jf. §17.stk. 3.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år inden udgangen af april. Den vælger af sin midte en næstformand og af sin midte eller udenfor en kasserer og en sekretær.
Stk. 3.
Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar:
 • Opstilling af folketingskandidat
 • Kampagner forud for folketingsvalg
 • Bistand til folketingskandidaten mellem valg
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
Stk. 4.
Kredsbestyrelsens arbejde finansieres ved et årligt beløb fra vælgerforeningen, der mindst svarer til ¾ af kontingentet til landsorganisationen.
Stk. 5.
Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent. Stk. 6.
Bestyrelsen skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på vælgerforeningens generalforsamling.

§15. Opstilling af folketingskandidat

Opstilling af folketingskandidat skal ske senest 12 måneder efter et folketingsvalg.
Stk. 2.
Stemmeret ved opstillingsmøder til valg af folketingskandidat har alle medlemmer i vælgerforeningen. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed har alle medlemmer af Venstre.
Stk. 3.
Opstillingen er sideordnet opstilling med nominering med kandidaterne anført først på stemmesedlen i den opstillingskreds, hvori de nomineres. De øvrige kandidater i storkredsen anføres derefter i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 4.
Der skal opstilles mindst en kandidat i hver opstillingskreds i storkredsen. Ingen kandidat kan blive nomineret i mere end en opstillingskreds.
Stk. 5.
Storkredsens kandidater er berettiget til at arbejde og føre valgkampagne i hele storkredsen.
Stk. 6.
Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden er opstillet kandidater efter stk. 3, og nyt opstillingsmøde ikke kan gennemføres, overtager den formand eller næstformand i regionsbestyrelsen, der er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden, ansvaret for opstilling i opstillingskredse uden kandidat. Stk. 7.
Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til opstillingsmøde.
Stk. 8.
Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden ved udskrivelse af folketingsvalg, jf. § 28 i vedtægten for Venstres landsorganisation. 

Afstemningsregler 

§ 16. Afstemningsregler

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.
Stk. 2.
Beslutninger træffes med absolut flertal (½ af de afgivne stemmer). Beslutninger ved opstilling af kandidater til folketingsvalg og af spidskandidat til kommunale og regionale valg træffes ved absolut flertal (blanke stammer betragtes som afgivne stemmer). Ved øvrige personafstemninger kan andre afstemningsmetoder benyttes.
Stk. 3.
Alle formands-, næstformands- og kandidatvalg skal foregå efter skriftlige forslag og ved skriftlig afstemning, når mere end en person erklærer sig villig til at modtage valg. Ved alle andre valg skal skriftlig afstemning foretages, når en femtedel af de mødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller når dirigenten beslutter det.
Stk. 4.
Generalforsamlingen eller kredsbestyrelsen kan beslutte at benytte urafstemning ved opstilling af spidskandidat/folketingskandidat. 

VU og LOF-repræsentation i bestyrelsen 

§17. VU og LOF-repræsentation i bestyrelserne

Repræsentanter for VU og LOF, der tiltræder bestyrelserne. har stemmeret på samme måde som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.
VU's og LOF's repræsentanter i bestyrelserne skal have bopæl i kommunen/opstillingskredsen.
Stk. 3.
Repræsentanterne for VU udpeges af VU's kompetente forsamling for et år ad gangen. 

Tegningsret og ophør 

§18. Tegningsret

Venstre i Gentofte forpligtes ved retshandler af bestyrelsens formand og kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem i forening eller i henhold til fuldmagt fra pågældende bestyrelse. 

§19. Foreningens ophør

Ved beslutning om vælgerforeningens ophør tilfalder en eventuel formue Venstres landsorganisation.
Stk. 2.
Ved beslutning om sammenlægning med anden lokalforening overgår en eventuel formue til den fortsættende forening. 

Ikrafttræden 

§20. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen den 23. februar 2023
Stk. 2.
Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet.
Stk. 3.
Foreningen er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på Venstres landsmøder. 

Som vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2023